Услуги

Службата по трудова медицина "НОВЕЛМЕД" ще Ви подпомогне да създадете здравословни и безопасни условия на труд за Вашите работници и служители, съобразени с българското законодателство и поддържане на фирмена политика, съгласно чл. 25, ал. 2 ЗЗБУТ (ДВ бр.124/1997 год.) и Наредба №3 на МЗ и МТСП (ДВ. бр.14/2008 год.). Разкрита е към дружество “НОВЕЛМЕД” ООД.

Притежава Удостоверение за регистрация от Министерство на здравеопазването с №069-2/04.09.20015 год.

Изтегли Оферта ТМО


Стетоскоп - Служба за трудова медицина Новелмед


Дейности, извършвани от службата по трудова медицина

1. Наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите

Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с извършваната трудова дейност:

 1. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
  1. предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
  2. периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
 2. Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд, предлага:
  • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
  • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.
 3. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение
 4. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
 5. Анализиране здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на:
  1. резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи;
  2. информация за временната неработоспособност;
  3. информация за трайната неработоспособност;
  4. информация за регистрирани професионални болести;
  5. информация за трудовите злополуки.
 6. Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд.
 7. За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службата по трдова медицина води здравни досиета на електронен и хартиен носител.
 8. Определяне местата за трудоустрояване на лицата с намалена трудоспособност.
 9. Разработване на препоръки към работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
 10. Даване индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
 11. Участие в уточняване и регистриране на професионално заболяване.
2. Оценка на риска
 1. Оценка/преоценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Анализ и оценка на:
  • работни помещения
  • работни процеси и работно оборудване
  • работни места
  • организация на труда
  • използвани суровини и материали
  • други странични фактори, които могат да породят риск
 2. Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка.
 3. Организиране извършването на специализирани измервания на фактори на работната среда. Анализ на състоянието на работната среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите.
 4. Извършване на анкетни проучвания сред работещите и анализ на получените данни.
 5. Съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:
  1. разработване и предлагне на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
  2. степенуване по приоритети на мерките, като се отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
  3. оценка ефикасността на предприетите вече мерки.
 6. Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
 7. Даване на препоръки по отношение избора на средствата за колективна и лична защита.
 8. Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложение за подобряването му.
3. Подпомагане на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа:
 1. Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
 2. Организиране и провеждане обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
 3. Предоставяне информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
 4. Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
 5. Подпомагане на работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
 6. Подпомагане на работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване съвети на работещите за правилното им прилагане;
 7. Консултиране и подпомагане комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.
Пожарогасител - Служба за трудова медицина Новелмед


СТМ ”НОВЕЛМЕД” ООД предоставя необходимите документи по охрана на труда, противопожарна охрана и др.

 • Изготвяне и подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ
 • Програма за провеждане на начален инструктаж
 • Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец
 • Програма за провеждане на инструктаж на работното място
 • Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
 • Заповед за определяне на видовете инструктаж
 • Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
 • Правила за безопасни и здравословни условия на труд
 • Дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти
 • Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;
 • Инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти
 • План за действие при аварии, пожари и природни бедствия
 • Инструкция за работа с компютърни конфигурации и план–програма за профилактика на здравето при работа с компютърни конфигурации.
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Инструкция за ЛПС, заповед, ведомост
 • План за евакуация
 • Заповед координатор при пожар, противопожарни инструкции
 • Инструкция по електробезопасност и план програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудване
 • КУТ: Организация за изграждане на Комитет по условия на труд; Програми за обучение на КУТ
 • Длъжностни характеристики с допълнения на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд
 • Различни видове инструкции, включително за първа долекарска помощ
 • Декларация за трудова злополука – образец
 • Документация, свързана със застраховане за риска “Трудова злополука”
 • Определяне на работещи, имащи право на намалено работно време, допълнителен платен годишен отпуск и безплатна храна.
@