Трудова Медицина


Съгласно определението на Световната здравна организация (СЗО), съгласувано с Международната организация на труда (МОТ) и включено в Наредба №3/2008 год., ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА е дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:

  • опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа;
  • развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
  • повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа;
  • създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчивото развитие на нацията.

Правото на здраве при работа е част от основните човешки права – всеки гражданин има право на здравословен и безопасен труд и на работна среда, която да му осигурява възможност за продуктивен социален и икономически живот. В нашата страна това право е гарантирано от Конституцията и е регламентирано от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Служби по трудова медицина

Работодателите осигуряват обслужване на работещите от служби по трудова медицина, регистрирани по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Оптимизирането на условията на труд с оглед предотвратяване на професионални заболявания, свързани с труда заболявания и трудови злополуки допринася за подобряване здравното състояние на работещите и за снижаване на материалните разходи чрез по-малко отсъствия от работа, по-висока производителност и по-добро качество на продукцията, повишаване конкурентноспособността на фирмата. Ето защо осигуряването на здраве и безопасност при работа е съществена част от управлението на фирмата. Работодателят носи отговорност за здравето и безопасността на работниците. Службата по трудова медицина подпомага работодателя да изпълнява задълженията си за опазване на здравето и безопасността на работещите като предоставя експертни съвети на мениджмънта, отделния работник и представителите на работниците за извършване на превантивни дейности, насочени към:

  • Постигане и поддържане на здравословна и безопасна работна среда
  • Постигане и поддържане на работоспособна и мотивирана работна сила
  • Превенция на професионални заболявания, свързани с труда заболявания и трудови злополуки
  • Поддържане и укрепване работоспособността на работещите